Πλατφόρμα Συνεργασίας itdirectors.gov.gr

Το itdirectors.gov.gr είναι μια συνεργατική διαδικτυακή πλατφόρμα που υλοποιείται στο πλαίσιο της συνόδου Διευθυντών Πληροφορικής. Η Σύνοδος Διευθυντών Πληροφορικής πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο και συντονίζεται από τα Αρμόδια Υπουργεία , τους Φορείς που εμπλέκονται σε σχεδιασμό δράσεων Πληροφορικής & ΤΠΕ και την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & TΠΕ του Γραφείου του Πρωθυπουργού .

Η πλατφόρμα itdirectors.gov.gr απευθύνεται  σε όλα τα στελέχη, υπαλλήλους Τμημάτων Πληροφορικής ή συναφών Τμημάτων της Δημόσιας Διοίκησης και Φορέων όπως Πανεπιστήμια, Δημόσια  Ερευνητικά Κέντρα κ.α και  έχει διαδικτυακή, μέσα από το itdirectors.gov.gr και φυσική υπόσταση, με επιμέρους συναντήσεις των ομάδων εργασίας.

περισσότερα

Σχέδιο Νόμου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται η διευκόλυνση των πολιτών από τους φορείς του δημόσιου τομέα, εισάγοντας καινοτομίες όπως: [α] την έκδοση ηλεκτρονικών διοικητικών πράξεων με παράλληλη κατοχύρωση των προϋποθέσεων για τη νομική και αποδεικτική ισχύ των ηλεκτρονικών εγγράφων [β] τη θέσπιση της αυτεπάγγελτης ή κατ΄ αίτηση αναζήτησης εγγράφων που τηρούνται σε οποιοδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, απαλλάσσοντας τον πολίτη ή τις επιχειρήσεις από την επιβάρυνση για επικύρωση αντιγράφων για κάθε συναλλαγή τους με τη Διοίκηση, [γ] τη γενίκευση και καθιέρωση της δυνατότητας ηλεκτρονικών συναλλαγών, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών οικονομικών συναλλαγών και πληρωμών με φορείς του δημόσιου τομέα κ.λπ.

H διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου έχει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του opengov http://www.opengov.gr/ypes/?p=984

Διαύγεια – API Ανοιχτών Δεδομένων, Έκδοση 0.2.1

Με το Πρόγραμμα Διαύγεια [Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010)] όχι μόνο θεσμοθετείται η υποχρέωση ανάρτησης των νόμων, των κανονιστικών πράξεων και εν γένει πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο, αλλά και παρέχονται τα εργαλεία που είναι αναγκαία για την ουσιαστική και ανοιχτή πρόσβαση στις αποφάσεις αυτές.

Η ανοιχτή και ελεύθερη πρόσβαση στη δημόσια δεδομένα αποτελεί συστατικό στοιχείο για μια ουσιαστικής συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή και στην κοινωνία της πληροφορίας. Η δημοσίευση των πράξεων των δημοσίων οργάνων είναι ένα σημαντικό βήμα το οποίο έρχεται να ολοκληρωθεί με την παροχή μίας ανοιχτής υπηρεσίας που επιτρέπει την περαιτέρω χρήση και επεξεργασία των σχετικών δεδομένων και την αναζήτηση συγκεκριμένων πράξεων μέσα από μία σειρά από παραμέτρους όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα σελίδα.

Τα Ανοιχτά Δημόσια Δεδομένα αποτελούν κτήμα όλων μας και η ανοιχτή και ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά συνταγματικά κατοχυρωμένο (άρθρο 5 Α του Συντάγματος), θεμελιώδες δικαίωμα όλων των Ελλήνων πολιτών. Το API των Ανοιχτών Δεδομένων προσφέρει τη δυνατότητα άντλησης αποφάσεων και διοικητικών πράξεων που έχουν αναρτηθεί στο πλαίσιο της Διαύγειας με χρήση ανοιχτών προτύπων. Όλα τα δεδομένα που αντλούνται από το σύστημα είναι διαθέσιμα με άδεια χρήσης Creative Commons – Αναφορά Προέλευσης. Αυτό σημαίνει ότι ο οποιοσδήποτε μπορεί να χρησιμοποιήσει, αναπαράγει και τροποποιήσει τα Δεδομένα αυτά χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό, πέραν της υποχρέωσης αναφοράς στην πηγή και της ρητής διαφοροποίησης του δευτερογενούς υλικού που τυχόν παραχθεί από το πρωτότυπο υλικό.

Το API ακολουθεί τη λογική του REST και επιστρέφει τα δεδομένα σε μορφή XML,σύμφωνα με το δημοσιευμένο XSD.

περισσότερα

19-20/11/2010 το πρώτο GeoDataCamp !

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι πολίτες έχουν ελεύθερη πρόσβαση χωρίς περιορισμούς, σε γεωχωρικά δεδομένα της Δημόσιας Διοίκησης μέσω του geodata.gov.gr. Το πρώτο βήμα για τη διαφάνεια και τη συμμετοχή όλων μας στη διαχείριση του χώρου και την προστασία του περιβάλλοντος είναι γεγονός.

Τώρα είναι η ώρα να καθορίσουμε τα επόμενα βήματα για το άνοιγμα των δεδομένων και να βοηθήσουμε, με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας μας.

Στις 19-20/11/2010, διοργανώνεται το πρώτο GeoDataCamp, μια ανοικτή συνάντηση εθελοντών, χρηστών και πολιτών, που θέλουν να ενισχύσουν τα ανοικτά γεωχωρικά δεδομένα και την αξιοποίησή τους.

Κεντρικός στόχος του GeoDataCamp είναι να αναπτύξουμε μέσα σε μία ημέρα υπηρεσίες και εφαρμογές που χρησιμοποιούν ανοικτά δεδομένα της δημόσιας διοίκησης. Οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες μπορούν να καλύπτουν οποιοδήποτε στόχο ή ανάγκη της δημόσιας διοίκησης, των πολιτών ή των επιχειρήσεων.

Έχετε λοιπόν όρεξη να γράψετε κώδικα; Έχετε μια καλή ιδέα; Θέλετε να σας δείξουμε πως χρησιμοποιείτε ανοικτά γεωχωρικά δεδομένα; Ελάτε!

σχετικό αρχείο πρόσκλησης

Αναφορά Υλοποίησης Δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Νο. 1

Tο Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης σε συνεργασία με το Γραφείο του Πρωθυπουργού παρακολουθούν με συστηματικό τρόπο την υλοποίηση των μεγάλων δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Η κάθε δράση απαιτεί την οριζόντια κινητοποίηση Υπουργείων και Υπηρεσιών και σε συνδυασμό με τις διαδικασίες του δημοσίου, ανακύπτουν σημαντικά εμπόδια στην υλοποίησή τους, τα οποία και δημιουργούν καθυστερήσεις.

Για τον καλύτερο συντονισμό υλοποίησης πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουλίου 2010 στο Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης συνάντηση με όλους τους αρμόδιους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς που σχετίζονται με δράσεις τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών . περισσότερα

Σχετική Αναφορά

Διαύγεια – μερικά χαρακτηριστικά #2

Στην πλήρη ανάπτυξή της Διαύγειας – στα τέλη Μαρτίου –   θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς Ν.Π.Δ.Δ., όργανα διοίκησης των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.

1.Mερικά Χαρακτηριστικά

–  Εισάγεται  για πρώτη φορά στην Ελλάδα η υποχρέωση ανάρτησης όλων των πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο ( λαμβάνοντας ειδική μέριμνα για τις πράξεις που αφορούν την εθνική άμυνα και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα).

– Oι πράξεις και αποφάσεις των φορέων δεν είναι εκτελέσιμες αν δεν αναρτηθούν στους ειδικούς δικτυακούς τόπους του Προγράμματος.  Mε την ολοκλήρωση της ανάρτησης η πράξη πιστοποιείται ότι έχει αναρτηθεί  αποκτώντας  έναν μοναδικό αριθμό  Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ).

– Οι πολίτες (όλοι οι ενδιαφερόμενοι) θα μπορούν να αναζητούν τις πράξεις των Υπουργείων και των Φορέων απλά και εύκολα χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά και θεματικές κατηγορίες (μετα-δεδομένα), με τις οποίες είναι καταχωρημένη η κάθε πράξη . Επίσης  μπορούν να αναζητήσουν και με το όνομα ή με την ιδιότητα  του  Τελικού Υπογράφοντα της (et.diavgeia.gov.gr)

Παράλληλα είναι  διαθέσιμη “ηλεκτρονική βιβλιοθήκη” με το ιστορικών πράξεων που έως σήμερα δεν ήταν εύκολο να αναζητηθούν. (Χρήσιμη και για τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και την καθημερινή διεκόλυνση της δουλειάς )

– Το Πρόγραμμα – κατα την γνώμη μου –  επιχειρεί παράλληλα  μια σταδιακά αλλαγή κουλτούρας στην δημόσια διοίκηση :

Για τις ανάγκες εφαρμογής έχουν συσταθεί Ομάδες Διοίκησης Έργου ( ΟΔΕ ) που  αποτελούνται από στελέχη με απλές  γνώσεις χειρισμού Η/Υ και με γνώση διοικητικών – νομικών θεμάτων .Tα στελέχη αυτά ανήκουν οργανικά  στα σημεία έκδοσης των πράξεων ( ώστε επιχειρησιακά το εγχείρημα να είναι βιώσιμο δεδομένου ότι  η ΟΔΕ να είναι  πρώτου επιπέδου δομές  που θα φέρουν εις πέρας  το συντονισμό και την κλιμάκωση του έργου) .

Οι Ομάδες αυτές  αποτελούν μια  μαγιά στελεχών  με τεχνογνωσία και με ψηφιακή κουλτούρα τα οποία  δυνητικά μπορούν να είναι πρεσβευτές της Δημόσιας Διοίκησης υποστηρίζοντας   ανάλογες μελλοντικές  θεσμικές καινοτομίες !

2.Συντονισμός και  Τρόπος Οργάνωσης του Εργου :

To πρόγραμμα συντονίζεται από το  το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠΕΣΑΗΔ) . Για την Οργάνωσή της Εφαρμογής τα Υπουργεία έχουν προχωρήσει στη σύσταση Ομάδων Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) οι οποίες εφαρμόζουν το νόμο και συντονίζουν τους εποπτευόμενους φορείς τους .

Το όλο έργο υποστηρίζεται επιχειρησιακά με την λειτουργία ειδικού ενημερωτικού δικτυακού τόπου που λειτουργεί στην διεύθυνση diavgeia.gov.gr και με υπηρεσία υποβολής αιτημάτων υποστήριξης και προτάσεων βελτίωσης ( helpdesk) στο οποίο έχουν πρόσβαση οι πολίτες και οι φορείς.

Διαύγεια – Φάση 1 ! (#1)

Tην Παρασκευή 1/10  ξεκίνησε η υλοποίηση της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ ( ενημέρωση και επιχειρησιακή  οργάνωση του project μέσα από το  http://diavgeia.gov.gr/ και http://diavgeia.gov.gr/efarmogi )

Οι αποφάσεις αναρτώνται σε δικτυακό τόπο “ειδικού σκοπού” που παρέχεται κεντρικά σαν υπηρεσία σε όλους τους υπόχρεους φορείς και (ταυτόχρονα) σε υποσελίδα του φορέα στο Εθνικό Τυπογραφείο (http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypes) που δημιουργείται αυτόματα κατά τη δήλωση φορέα σε ειδική φόρμα στο diavgeia.gov.gr

Στο http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/rss φαίνεται η συνολική ροή των αποφάσεων με RSS FEED

Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Παρουσίαση πιλοτικής Εφαρμογής + Επιχειρησιακά Θέματα

Η διαδικασία ανάρτησης των αποφάσεων και των διοικητικών πράξεων σύμφωνα με το Νόμο 3861/2010 ξεκινά πιλοτικά στο Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

H παρουσίαση αφορά επιχειρησιακά και τεχνικά θέματα με έμφαση στην πιλοτική εφαρμογή.

labs.opengov.gr Φάση #3

Η επόμενη φάση των Labs.OpenGov είναι αφιερωμένη στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, σε μια προσπάθεια εύρεσης καινοτόμων τεχνικών λύσεων ή και πρακτικών ιδεών με άμεση εφαρμογή.

Σ’ αυτή τη φάση των Labs.OpenGov.gr υπάρχουν 2 τρόποι συμμετοχής. Καλούμε πολίτες, στελέχη δημοσίων οργανισμών & υπηρεσιών, προγραμματιστές και σχεδιαστές να καταθέσουν:

1. Πρόταση τεχνικής λύσης για την επίλυση γραφειοκρατικών δυσλειτουργιών
ή
2. Πράκτικη ιδέα άμεσης εφαρμογής για την επίλυση γραφειοκρατικής δυσλειτουργίας σε συγκεκριμένη υπηρεσία

Οι χρήστες του Labs.OpenGov.gr έχουν τη δυνατότητα να σχολιάζουν, να προτείνουν βελτιώσεις και να αξιολογούν όλες τις δημοσιευμένες προτάσεις.

e – book : Καινοτομία & Τεχνολογία

“Το προσωπικό μου ενδιαφέρον για το θέμα αυτό είναι παλιό, εκφράστηκε συχνά μέσα από επαγγελματικές μου πρωτοβουλίες και τα τελευταία χρόνια με διαλέξεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ή εκδηλώσεις με σχετικό θέμα. Η απουσία ουσιαστικού καινοτόμου κλίματος στην ελληνική κοινωνία, ο προβληματισμός που άρχισε να αναπτύσσεται για τις διεξόδους, τις κατευθύνσεις ανάταξης που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα μας την περίοδο αυτή της βαθειάς κρίσης, αποτέλεσαν κίνητρα για αυτήν την ηλεκτρονική επικοινωνία προσωπικών απόψεων εμπλουτισμένων με θέσεις σημαντικών διανοητών της καινοτομίας. ”

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ : e – book : Καινοτομία & Τεχνολογία, εξωστρέφεια και πελατοκεντρικότητα στα επιχειρησιακά μοντέλα

από τον Βασίλη Τραπεζάνογλου

Η Δεύτερη φάση του Labs.OpenGov ολοκληρώθηκε

Συνολικά έχουν υποβληθεί 41 προτάσεις για τον ανασχεδιασμό ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους τομείς του περιβάλλοντος, της υγείας, του τουρισμού και της αγροτικής ανάπτυξης !

Μέχρι τη Δευτέρα, 10 Μαΐου, μπορείτε να σχολιάζετε και να βαθμολογείτε τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί.

Τα σχόλια και η βαθμολογία των εγγεγραμμένων χρηστών του Labs συμβάλλουν στο να ξεχωρίσουν οι 10 προτάσεις που θα παρουσιαστούν στην ημερίδα που θα γίνει στα τέλη Μαΐου

labs.opengov.gr Φάση #1

Ποιος είναι κατάλληλος για να σχεδιάσει μια δημόσια υπηρεσία; Ποιος είναι κατάλληλος για να την αξιολογήσει: να κρίνει αν εξυπηρετεί τους χρήστες, αν δημιουργεί αποκλεισμούς, αν προωθεί την διαφάνεια; Στο πλαίσιο της ανοικτής διακυβέρνησης, η νέα κυβέρνηση προτίθεται να αξιοποιήσει τις εμπειρίες και την δημιουργικότητα των χρηστών αυτών των υπηρεσιών.

Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες, στελέχη δημοσίων οργανισμών & υπηρεσιών, προγραμματιστές και σχεδιαστές να συμβάλλουν στον ανασχεδιασμό των κυβερνητικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Οι προτάσεις σας μπορεί να είναι ομαδικές αλλά και ατομικές

Χρησιμοποιήστε εργαλεία ελεύθερου λογισμικού / λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και προτείνετε πώς μπορούν να γίνουν πιο φιλικές, πιο εύχρηστες, πιο προσβάσιμες και πάνω απ’όλα πιο χρήσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Μέσα από το labs.opengov.gr στείλτε τις προτάσεις σας:

1. Για τον ανασχεδιασμό του δικτυακού τόπου opengov.gr,

2. Για τον ανασχεδιασμό των κρατικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

3. Για τον ανασχεδιασμό των κυβερνητικών ιστότοπων,

Για κάθε ένα από τα παραπάνω μπορείτε να καταθέσετε τις προτάσεις σας στο http://labs.opengov.gr με τρεις τρόπους:

1. Δημιουργώντας τον δικό σας δικτυακό τόπο που θα αποτυπώνει το πώς φαντάζεστε μία συγκεκριμένη κρατική ηλεκτρονική υπηρεσία
2. Δημιουργώντας το δικό σας γραφιστικό σχέδιο(mock-up) για το πώς φαντάζεστε μία συγκεκριμένη κρατική ηλεκτρονική υπηρεσία
3. Στέλνοντας την γραπτή σας πρόταση για το πώς θα πρέπει να ανασχεδιαστεί μία συγκεκριμένη κρατική ηλεκτρονική υπηρεσία

Οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου labs.opengov.gr θα έχουν τη δυνατότητα να σχολιάζουν, να προτείνουν βελτιώσεις και να αξιολογούν όλες τις δημοσιευμένες προτάσεις.

Με την ολοκλήρωση της 1ης φάσης στις 31 Ιανουαρίου 2010, θα επιλέγουν οι καλύτερες προτάσεις ανά κατηγορία σύμφωνα με την γνώμη των εγγεγραμμένων χρηστών του labs.opengov.gr και θα παρουσιαστούν σε  εκδήλωση.

Οι καλύτερες προτάσεις θα αξιοποιηθούν μέσα από ανοιχτές διαδικασίες από τους αρμόδιους φορείς.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την ομάδα διαχείρισης του labs.opengov.gr στο labs@opengov.gr

Γιορτάζουμε την ελευθερία στο Διαδίκτυο!

Την 19η Σεπτεμβρίου, 500 ομάδες, σε 90 κράτη, ενώνουν τις φωνές τους για να διεκδικήσουν ελεύθερο λογισμικό, που διατίθεται δωρεάν, απελευθερώνει τη δημιουργικότητα, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, καταργεί τους περιορισμούς.

Την Ημέρα Ελεύθερου Λογισμικού γιορτάζουμε τον Ελεύθερο και Ανοικτό Κώδικα Λογισμικού (ΕΛΛΑΚ) με κύριο στόχο την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα οφέλη από την χρήση του ΕΛΛΑΚ στην εκπαίδευση, στο σπίτι, στις επιχειρήσεις, παντού!

Η Ένωση Ελλήνων Χρηστών & Φίλων Linux Ελλάδος (Hellug), η κοινότητα Linux της Θεσσαλονίκης (Thelug), της Λάρισας (LinuxTeam) και των Χανίων (Chania-Lug), σας προσκαλούν αυτό το Σάββατο (19/09) στις εξής πόλεις:

– Αθήνα: Πύλη Πολυτεχνείου (Στουρνάρα) απ’ τις 11.00

– Θεσσαλονίκη (Λευκός Πύργος) απ’ τις 12.00

– Λάρισα (Κεντρική Πλατεία) απ’ τις 11.00 9 το πρωί

– Χανιά (Πλατεία Δημοτικής Αγοράς) απ’ τις 17.00

9 + 1 συμβουλές για μηχανές αναζήτησης και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Θα πρόσθετα την αξιοποίηση των  social networks (facebook κλπ) και δημοφιλών δικτυακών τόπων   τα οποία δυνητικά  αυξάνουν την κίνηση και το ranking  .

τα άλλα 9  στο  smallbizbee ..

*Η παραγωγή περιεχομένου και ένας σωστά σχεδιασμένος δικτυακός τόπος παραμένουν στο top*

το κλειστό λογισμικό περιορίζει τις ευκαιρίες για την διάχυση της γνώσης

Η ψηφιακή εποχή, στην οποία ζούμε, δεν μπορούσε να μην αγγίξει και τον νευραλγικό τομέα της εκπαίδευσης. Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα δεν έχουν εφαρμοστεί με συνέχεια και συνέπεια πολιτικές για την λειτουργική ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Η εκπαίδευση αποτελεί προνομιακό χώρο για τη διάδοση των τεχνολογιών διαδικτύου στην κοινωνία, λόγω του ρόλου της, αλλά και της δεκτικότητας των νέων στις νέες τεχνολογίες. Οι διαθέσιμες υποδομές πληροφορικής και επικοινωνιών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και οι διαδοχικές χρηματοδοτήσεις από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους πρέπει να αξιοποιούνται, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που υπάρχει σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών βασισμένων σε ανοιχτά πρότυπα και ανοιχτό λογισμικό που εύκολα θα τροποποιούνται και επαναχρησιμοποιούνται χωρίς να απαιτείται να τις αγοράζουμε πολλές φορές και για κάθε σχολική μονάδα.

Η συνέχεια στο ιστολόγιο του κ Θ.Καρούνου

Σύστηματα πληροφόρησης για τις φωτιές

Τις τελευταίες μέρες για ακόμα μια φορά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη οικολογική καταστροφή στην Ελλάδα, καθώς ανεξέλεγκτες φωτιές σαρώνουν στο πέρασμά τους δασικές και άλλες εκτάσεις και καταστρέφουν το περιβάλλον, περιουσίες καθώς και απειλούν ανθρώπινες ζωές.

Πέραν όλων των άλλων οργανωτικών δομών της πολιτείας που απαιτούνται για την πρόληψη και την άμεση αντιμετώπιση τέτοιων καταστροφών, η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά με πολλαπλούς τρόπους.

Ο Μιχάλης Ψαλίδας αναφέρεται σε συστήμα FIRM ,  στο πολύ καλό emerging trends