Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη Διαύγεια…

σε λίγες γραμμές.

 

Από την 1 Οκτωβρίου του 2010 τα Υπουργεία και οι δεκατρείς περιφέρειες, υποχρεούνται να αναρτούν αποφάσεις και πράξεις τους στο διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος «Δι@ύγεια» (www.diavgeia.gov.gr).

Στην πλήρη ανάπτυξή της Διαύγειας – στα τέλη Μαρτίου –  θα συμμετέχουν όλα τα Ν.Π.Δ.Δ., φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ανεξάρτητες και ρυθμιστικές αρχές, το  Νομικό Συμβούλιο του Κράτους καθώς και όλοι οι οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

α.Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Προγράμματος Διαύγεια :

 

–  Εισάγεται  για πρώτη φορά στην Ελλάδα η υποχρέωση ανάρτησης όλων των πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο, λαμβάνοντας ειδική μέριμνα για τις πράξεις που αφορούν την εθνική άμυνα και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

 

– Oι πράξεις και αποφάσεις των φορέων δεν είναι εκτελέσιμες αν δεν αναρτηθούν στους ειδικούς δικτυακούς τόπους του Προγράμματος.  Mε την ολοκλήρωση της ανάρτησης η πράξη πιστοποιείται ότι έχει αναρτηθεί αποκτώντας έναν μοναδικό αριθμό Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ).  

 

– Kάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητά  τις πράξεις των Φορέων (αποφάσεις, διοικητικές πράξεις, εγκυκλίους, κλπ) απλά και εύκολα χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά και θεματικές κατηγορίες. Επίσης  μπορεί να αναζητά και με το όνομα ή με την ιδιότητα  του στελέχους που υπογράφει. (Υπουργοί, Γενικοί και Ειδικές Γραμματείς, Γενικοί Διευθυντές κ.α ) Οι λειτουργίες αναζήτησης παρέχονται μέσω μιας εύχρηστης φόρμας  είτε από την ειδική ιστοσελίδα του κάθε Φορέα που την εκδίδει, είτε από τον κεντρικό δικτυακό τόπο του Εθνικού Τυπογραφείου που λειτουργεί στην διεύθυνση et.diavgeia.gov.gr.  

 

– Το Πρόγραμμα επιχειρεί μια σταδιακή  αλλαγή κουλτούρας στην δημόσια διοίκηση :

Για τις ανάγκες της  εφαρμογής του Νόμου έχουν συσταθεί Ομάδες Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) που  αποτελούνται από στελέχη με βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ και με γνώση διοικητικών – νομικών θεμάτων . Tα στελέχη αυτά ανήκουν οργανικά  στις υπηρεσίες που εκδίδονται οι πράξεις. Η στελέχωση των ΟΔΕ των Υπουργείων διοργανώθηκε μέσα από ανοικτό κάλεσμα στον  δικτυακό τόπο www.opengov.gr .

 

Ο τρόπος στελέχωσης εξασφαλίζει ότι  το εγχείρημα θα είναι επιχειρησιακά βιώσιμο και η διαδικασία της ανάρτησης  δεν θα εξαρτάται από αλλαγές σε διοίκηση οργανισμών ή άλλους παράγοντες. Επί της ουσίας, οι ΟΔΕ  είναι πρώτου επιπέδου δομές που φέρνουν εις πέρας το συντονισμό και την κλιμάκωση του έργου. Οι ΟΔΕ αποτελούν  μια πρώτη και μαζική ομάδα στελεχών  με τεχνογνωσία και  ψηφιακή κουλτούρα τα οποία  δυνητικά μπορούν να είναι πρεσβευτές της Δημόσιας Διοίκησης υποστηρίζοντας ανάλογες μελλοντικές  θεσμικές καινοτομίες

 

β. Συντονισμός και  Τρόπος Οργάνωσης του Έργου :

 

Η υλοποίηση του Νόμου συντονίζεται από το  το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠΕΣΑΗΔ) .

 

Τα μέλη των ΟΔΕ υλοποιούν τον νόμο αναρτώντας τις αποφάσεις για τους φορείς τους, συλλέγουν σχόλια και προτάσεις πολιτών για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών .  Ειδικά για την περίπτωση των Υπουργείων, έχουν αναλάβει το ρόλο του συντονισμού και της υποστήριξης των εποπτευόμενων φορέων τους.

 

Για την καλύτερη οργάνωση και ανταλλαγή εμπειριών γίνονται εβδομαδιαίες συναντήσεις των  ΟΔΕ των Υπουργείων με στόχο να επιλύονται θέματα που προκύπτουν και να επιτυγχάνεται ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών κατά την πρώτη αυτή φάση υλοποίησης του Νόμου.  

 

Τονίζεται  η δυναμική των ΟΔΕ του συνόλου των Υπουργείων, στις οποίες προστίθενται καθημερινά οι νέες ΟΔΕ των φορέων, οι οποίες λειτουργούν οριζόντια, σαν μια ομάδα  βελτιώνοντας συνεχώς το πρόγραμμα Διαύγεια μετατρέποντάς το, εκτός από μια έγκυρη πηγή ενημέρωσης για τον πολίτη, σε χρηστικό εργαλείο για τη δημόσια διοίκηση μιας και είναι πλέον δυνατή η αξιοποίηση μιας ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης με  εγκυκλίους, πράξεις, αποφάσεις κλπ

 

γ. Παρέχεται υποστήριξη μόνο  διαδικτυακά

 

Ο δικτυακός τόπος www.diavgeia.gov.gr  παρέχει πληροφορίες, υποστήριξη σε επιχειρησιακά και τεχνικά θέματα, εκπαιδευτικό υλικό για τις επιμέρους ΟΔΕ των υπουργείων και των φορέων τους και  οριζόντια ανατροφοδότηση των ΟΔΕ με καλές πρακτικές, ώστε να αξιοποιείται η εμπειρία με τον καλύτερο τρόπο ενώ υπάρχει διαθέσιμη υπηρεσία υποβολής αιτημάτων υποστήριξης και προτάσεων βελτίωσης (helpdesk) στο οποίο έχουν πρόσβαση οι πολίτες και οι φορείς.

 

γ. Ο ρόλος των τεχνολογικών επιλογών

 

Στην  διαδικασία της ανάπτυξης της πρώτης έκδοσης των εφαρμογών από την “Κοινωνία της Πληροφορίας” Α.Ε  σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης,   συμμετείχαν εμπλεκόμενοι φορείς και έμπειρα στελέχη της δημόσιας διοίκησης ώστε να εκπληρώνονται οι στόχοι του Προγράμματος.  

 

Για την υλοποίηση χρησιμοποιήθηκαν ανοικτές τεχνολογίες οι οποίες επιτρέπουν επεκτασιμότητα,  γρήγορη αλλά και ασφαλή ανάπτυξη εφαρμογών.

 

Δίνεται μεγάλη έμφαση στο “ανοικτό περιεχόμενο” και στην “ανοικτή αρχιτεκτονική” υλοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο, ενδιαφερόμενοι πολίτες αλλά και επιχειρήσεις θα μπορούν να “χτίσουν” εφαρμογές προστιθέμενης αξίας χρησιμοποιώντας το περιεχόμενο του προγράμματος ενώ παράλληλα το έργο θα μπορεί να εξελίσσεται διαρκώς τεχνολογικά πολιτικέςίτες με έμφαση στην εύκολη  αναζήτηση των αποφάσων που αναρτώνται και στην προσωποποίηση της πληροφορίας (π.χ μια ειδική ομάδα επαγγελματιών που αναζητά συγκεκριμένες αποφάσεις ή εγκυκλίους).

 

Οι εφαρμογές που έχουν σχεδιαστεί λειτουργούν ως πρότυπα  στα οποία θα στηριχθεί η απρόσκοπτη τεχνική υποστήριξη η επέκτασή και ανασχεδιασμός  τους καθώς και η επίτευξη της διαλειτουργικότητας με άλλες εφαρμογές της δημόσιας διοίκησης.

 

Τα παραπάνω θα  διασφαλιστούν από τον Ανάδοχο του Έργου που θα προκύψει από τις διαγωνιστικές διαδικασίες της “Κοινωνίας της Πληροφορίας” Α.Ε.

 

Ο συνολικός  τρόπος προσέγγισης της Υλοποίησης του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ συμβάλλει  στον καλύτερο σχεδιασμό του ως έργο πληροφορικής και μπορεί να είναι είναι πρότυπο για τον τρόπο που σχεδιάζονται και άλλες παρεμβάσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  σε οργανωτικό και τεχνολογικό επίπεδο

 

δ. Στοιχεία ανά Φορέα στην πρώτη Φάση εφαρμογής του Νόμου

Τα στατιστικά είναι δημόσια διαθέσιμα ανά Φορέα και σε επίπεδο συνόλου στην διαδικτυακή διεύθυνση http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/stats

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *