Στρατηγική οργανισμών και έργα Πληροφορικής, Σχήμα με τα building blocks

..Οι Οργανισμοί υλοποιούν έργα πληροφορικής για δύο βασικούς λόγους : Την υποστήριξη των στρατηγικών επιλογών και των επιχειρησιακών στόχων και τη διατήρηση ή τη δημιουργία νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.  Τα δομικά στοιχεία της στρατηγικής ενός οργανισμού για τα έργα πληροφορικής μπορούν να παρουσιαστούν σύντομα στο ακόλουθο σχήμα με χρωματική κλιμάκωση / διαβάθμιση .. Σχετικό κείμενό μου

Eννοιολογικό μοντέλο oscommerce

Δημιουργία μοντέλου που αποτελεί γενίκευση του OsCommerce καθώς και αριθμού επιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων με σχέσεις ISA μεταξύ των τάξεων..

buddypress 1.2.8 / bp_group_list_mods

“Απόλυτα _Τεχνικό” == H  συνάρτηση bp_group_list_mods()  δεν εμφανίζει τους moderators μιας ομάδας  για την έκδοση 1.2.8 του λογισμικού buddypress.org . Χρειάζεται ο ορισμός της μεταβλητής $mods (όπως στους admins) για την τάξη BP_Groups_Group  (bp-groups-classes.php )