Social media και Δημόσια Διοίκηση

Η παρουσίασή μου για τα social media στο πλαίσιο ημερίδας του Δήμου Ηρακλείου Αττικής αναφέρεται στα παρακάτω θέματα

  • Στον τρόπο συμμετοχής του πολίτη μέσα από τις κοινωνικές πλατφόρμες, τον ρόλο του Δήμοτη
  • Στη δυνατότητα βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Σε καλές πρακτικές για τη διασύνδεση με τους πολίτες
  • Σε ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιήσουν άμεσα από τους δήμους (Τεχνολογικές πλατφόρμες, προώθηση τουριστικού, πολιτιστικού περιεχομένου μέσω της wikipedia)

Video :

Open source drives Greek projects on open data and transparency

The Greek government is using open source software for its online projects aiming to increase government’s transparency. System engineers are using Linux, Apache, MySQL and PHP and other open source tools like WordPress and Joomla to run web projects that offer access to government data and geographic information.

The sites include the Greek government’s Opengov platform, which was started in 2009, on the initiatives of the then prime minister George Papandreou. Here citizens can comment and discuss draft legislation. Other examples are Government Transparency project, providing data on the Greek government and IT Directors, a platform to get IT directors working for public administrations to collaborate.

 more 

 

Στρατηγική οργανισμών και έργα Πληροφορικής, Σχήμα με τα building blocks

..Οι Οργανισμοί υλοποιούν έργα πληροφορικής για δύο βασικούς λόγους : Την υποστήριξη των στρατηγικών επιλογών και των επιχειρησιακών στόχων και τη διατήρηση ή τη δημιουργία νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.  Τα δομικά στοιχεία της στρατηγικής ενός οργανισμού για τα έργα πληροφορικής μπορούν να παρουσιαστούν σύντομα στο ακόλουθο σχήμα με χρωματική κλιμάκωση / διαβάθμιση ..

Σχετικό κείμενό μου

Τοπικά επιχειρηματικά μοντέλα και ανοικτό λογισμικό online banking

Tον τελευταίο καιρό παρακολουθώ  θέματα τοπικών επιχειρηματικών μοντέλων και καινοτομίας. Επεσα τυχαία στο δικτυακό τόπο του Social Trade Organisation (http://www.socialtrade.org/). Εχει επιστημονικό ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε το ανοικτό λογισμικό cyclos (http://project.cyclos.org/)  το οποίο συγκεντρώνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

– Το java based ανοικτό λογισμικό cyclos – σύμφωνα με το site μπορεί να υποστηρίξει διάφορες ροές εργασίας ‘e-τραπεζικής λειτουργίας’ σε αναπτυσσσόμενες χώρες (transcations, POS, sms , mobile banking κλπ) ή διαχείριση micro-finance οργανισμών

–  Μπορεί να υποστηρίξει τη λειτουργία barters (http://en.wikipedia.org/wiki/Barter) στο πλαίσιο ενός barter network ..[1]

–  Eσωτερικά card payment based συστήματα π.χ σε Campus για Studend2Student ή Student2business payments κλπ) ή χρήση από κοινότητες SMEs κλπ για την ενίσχυση αγοραστικής ικανότητα με διάφορες τακτικές μόχλευσης για την αντιμετώπιση έλειψης ρευστότητας  [2]

– Υποστήριξη συναλλαγών βασισμένες σε LETS/timebanks [3]

 

==

[1] “Research“shows that Barters can be very beneficial to a countries economy in times when capital is scarce, making countries more resilient in times of economic crises.”

[2]” In a Cooperative Commerce Circuit (C3) consumers, businesses and public institutions use an internal means of payment called Value Claims. The claims can be bought with a bonus and exchange for cash paying a fee. The claims are backed by (guarantees on) money”

[3] http://www.letslinkuk.net/home/theory.htm

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη Διαύγεια…

σε λίγες γραμμές.

 

Από την 1 Οκτωβρίου του 2010 τα Υπουργεία και οι δεκατρείς περιφέρειες, υποχρεούνται να αναρτούν αποφάσεις και πράξεις τους στο διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος «Δι@ύγεια» (www.diavgeia.gov.gr).

Στην πλήρη ανάπτυξή της Διαύγειας – στα τέλη Μαρτίου –  θα συμμετέχουν όλα τα Ν.Π.Δ.Δ., φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ανεξάρτητες και ρυθμιστικές αρχές, το  Νομικό Συμβούλιο του Κράτους καθώς και όλοι οι οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

α.Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Προγράμματος Διαύγεια :

 

–  Εισάγεται  για πρώτη φορά στην Ελλάδα η υποχρέωση ανάρτησης όλων των πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο, λαμβάνοντας ειδική μέριμνα για τις πράξεις που αφορούν την εθνική άμυνα και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

 

– Oι πράξεις και αποφάσεις των φορέων δεν είναι εκτελέσιμες αν δεν αναρτηθούν στους ειδικούς δικτυακούς τόπους του Προγράμματος.  Mε την ολοκλήρωση της ανάρτησης η πράξη πιστοποιείται ότι έχει αναρτηθεί αποκτώντας έναν μοναδικό αριθμό Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ).  

 

– Kάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητά  τις πράξεις των Φορέων (αποφάσεις, διοικητικές πράξεις, εγκυκλίους, κλπ) απλά και εύκολα χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά και θεματικές κατηγορίες. Επίσης  μπορεί να αναζητά και με το όνομα ή με την ιδιότητα  του στελέχους που υπογράφει. (Υπουργοί, Γενικοί και Ειδικές Γραμματείς, Γενικοί Διευθυντές κ.α ) Οι λειτουργίες αναζήτησης παρέχονται μέσω μιας εύχρηστης φόρμας  είτε από την ειδική ιστοσελίδα του κάθε Φορέα που την εκδίδει, είτε από τον κεντρικό δικτυακό τόπο του Εθνικού Τυπογραφείου που λειτουργεί στην διεύθυνση et.diavgeia.gov.gr.  

 

– Το Πρόγραμμα επιχειρεί μια σταδιακή  αλλαγή κουλτούρας στην δημόσια διοίκηση :

Για τις ανάγκες της  εφαρμογής του Νόμου έχουν συσταθεί Ομάδες Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) που  αποτελούνται από στελέχη με βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ και με γνώση διοικητικών – νομικών θεμάτων . Tα στελέχη αυτά ανήκουν οργανικά  στις υπηρεσίες που εκδίδονται οι πράξεις. Η στελέχωση των ΟΔΕ των Υπουργείων διοργανώθηκε μέσα από ανοικτό κάλεσμα στον  δικτυακό τόπο www.opengov.gr .

 

Ο τρόπος στελέχωσης εξασφαλίζει ότι  το εγχείρημα θα είναι επιχειρησιακά βιώσιμο και η διαδικασία της ανάρτησης  δεν θα εξαρτάται από αλλαγές σε διοίκηση οργανισμών ή άλλους παράγοντες. Επί της ουσίας, οι ΟΔΕ  είναι πρώτου επιπέδου δομές που φέρνουν εις πέρας το συντονισμό και την κλιμάκωση του έργου. Οι ΟΔΕ αποτελούν  μια πρώτη και μαζική ομάδα στελεχών  με τεχνογνωσία και  ψηφιακή κουλτούρα τα οποία  δυνητικά μπορούν να είναι πρεσβευτές της Δημόσιας Διοίκησης υποστηρίζοντας ανάλογες μελλοντικές  θεσμικές καινοτομίες

 

β. Συντονισμός και  Τρόπος Οργάνωσης του Έργου :

 

Η υλοποίηση του Νόμου συντονίζεται από το  το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠΕΣΑΗΔ) .

 

Τα μέλη των ΟΔΕ υλοποιούν τον νόμο αναρτώντας τις αποφάσεις για τους φορείς τους, συλλέγουν σχόλια και προτάσεις πολιτών για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών .  Ειδικά για την περίπτωση των Υπουργείων, έχουν αναλάβει το ρόλο του συντονισμού και της υποστήριξης των εποπτευόμενων φορέων τους.

 

Για την καλύτερη οργάνωση και ανταλλαγή εμπειριών γίνονται εβδομαδιαίες συναντήσεις των  ΟΔΕ των Υπουργείων με στόχο να επιλύονται θέματα που προκύπτουν και να επιτυγχάνεται ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών κατά την πρώτη αυτή φάση υλοποίησης του Νόμου.  

 

Τονίζεται  η δυναμική των ΟΔΕ του συνόλου των Υπουργείων, στις οποίες προστίθενται καθημερινά οι νέες ΟΔΕ των φορέων, οι οποίες λειτουργούν οριζόντια, σαν μια ομάδα  βελτιώνοντας συνεχώς το πρόγραμμα Διαύγεια μετατρέποντάς το, εκτός από μια έγκυρη πηγή ενημέρωσης για τον πολίτη, σε χρηστικό εργαλείο για τη δημόσια διοίκηση μιας και είναι πλέον δυνατή η αξιοποίηση μιας ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης με  εγκυκλίους, πράξεις, αποφάσεις κλπ

 

γ. Παρέχεται υποστήριξη μόνο  διαδικτυακά

 

Ο δικτυακός τόπος www.diavgeia.gov.gr  παρέχει πληροφορίες, υποστήριξη σε επιχειρησιακά και τεχνικά θέματα, εκπαιδευτικό υλικό για τις επιμέρους ΟΔΕ των υπουργείων και των φορέων τους και  οριζόντια ανατροφοδότηση των ΟΔΕ με καλές πρακτικές, ώστε να αξιοποιείται η εμπειρία με τον καλύτερο τρόπο ενώ υπάρχει διαθέσιμη υπηρεσία υποβολής αιτημάτων υποστήριξης και προτάσεων βελτίωσης (helpdesk) στο οποίο έχουν πρόσβαση οι πολίτες και οι φορείς.

 

γ. Ο ρόλος των τεχνολογικών επιλογών

 

Στην  διαδικασία της ανάπτυξης της πρώτης έκδοσης των εφαρμογών από την “Κοινωνία της Πληροφορίας” Α.Ε  σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης,   συμμετείχαν εμπλεκόμενοι φορείς και έμπειρα στελέχη της δημόσιας διοίκησης ώστε να εκπληρώνονται οι στόχοι του Προγράμματος.  

 

Για την υλοποίηση χρησιμοποιήθηκαν ανοικτές τεχνολογίες οι οποίες επιτρέπουν επεκτασιμότητα,  γρήγορη αλλά και ασφαλή ανάπτυξη εφαρμογών.

 

Δίνεται μεγάλη έμφαση στο “ανοικτό περιεχόμενο” και στην “ανοικτή αρχιτεκτονική” υλοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο, ενδιαφερόμενοι πολίτες αλλά και επιχειρήσεις θα μπορούν να “χτίσουν” εφαρμογές προστιθέμενης αξίας χρησιμοποιώντας το περιεχόμενο του προγράμματος ενώ παράλληλα το έργο θα μπορεί να εξελίσσεται διαρκώς τεχνολογικά πολιτικέςίτες με έμφαση στην εύκολη  αναζήτηση των αποφάσων που αναρτώνται και στην προσωποποίηση της πληροφορίας (π.χ μια ειδική ομάδα επαγγελματιών που αναζητά συγκεκριμένες αποφάσεις ή εγκυκλίους).

 

Οι εφαρμογές που έχουν σχεδιαστεί λειτουργούν ως πρότυπα  στα οποία θα στηριχθεί η απρόσκοπτη τεχνική υποστήριξη η επέκτασή και ανασχεδιασμός  τους καθώς και η επίτευξη της διαλειτουργικότητας με άλλες εφαρμογές της δημόσιας διοίκησης.

 

Τα παραπάνω θα  διασφαλιστούν από τον Ανάδοχο του Έργου που θα προκύψει από τις διαγωνιστικές διαδικασίες της “Κοινωνίας της Πληροφορίας” Α.Ε.

 

Ο συνολικός  τρόπος προσέγγισης της Υλοποίησης του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ συμβάλλει  στον καλύτερο σχεδιασμό του ως έργο πληροφορικής και μπορεί να είναι είναι πρότυπο για τον τρόπο που σχεδιάζονται και άλλες παρεμβάσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  σε οργανωτικό και τεχνολογικό επίπεδο

 

δ. Στοιχεία ανά Φορέα στην πρώτη Φάση εφαρμογής του Νόμου

Τα στατιστικά είναι δημόσια διαθέσιμα ανά Φορέα και σε επίπεδο συνόλου στην διαδικτυακή διεύθυνση http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/stats

Symbid – “equity-based” online investment platform

Symbid is the first “equity-based” online investment platform that enables individuals to directly invest in start-ups or existing ventures in exchange for an equity stake in the company! Anyone can invest, – from as little as €20 for each investment unit – you decide the size of your investment by deciding how many units you wish to acquire. You can begin by investing just €20 for one unit or increase your investment to as much as €2,500,000! Symbid’s crowdfunding model is the first of its kind providing a new way for small and large investors to directly invest in equity-based ventures. Investors become partial owners once the new company has managed to achieve its stated funding. Entrepreneurs use Symbid as an exciting new way to obtain start or growth capital with help from the crowd. Once the investment target is reached and you become an owner in the new venture you will be able to interact with the entrepreneur and with other investors within a closed online collaboration workspace enabling you to stay in touch with the development of the business!

read more

511 Contra Costa

511 Contra Costa is your 411 on transportation information to work,
school, or around town for all of  Contra Costa County. We provide
trip planning services for commuters and residents who need help
planning their bicycle trip to work or school, as well as trip
planning assistance with the various public transportation agencies in
the area. Need to find your nearest Park-and-Ride lot or transit
transfer station? Want to know how to get from one county to the next
on public transit, or how you can help your Aunt Mary plan her trip
from Santa Barbara to  Martinez via the train? Whether you’re a
cyclist,  employer concerned about your employees’ commute,  a
commuter, school principal, or senior, we’ve got you covered with
transportation information.

http://511contracosta.org/

Καινοτόμα εργαστήρια για διαβούλευση & διαφάνεια

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σε συνεργασία με το γραφείο του Πρωθυπουργού πραγματοποίησε μια σειρά από καινοτόμα εργαστήρια για θέματα όπως είναι μεταξύ άλλων η διαφάνεια, η διαφθορά και η δημόσια διαβούλευση. Στα εργαστήρια συμμετείχαν έλληνες και ξένοι επιστήμονες και εμπειρογνώμονες μαζί με στελέχη της δημόσιας διοίκησης. Στόχος των εργαστηρίων ήταν η παρουσίαση καλών πρακτικών, η ανταλλαγή εμπειριών, η εξεύρεση συναινετικών προτάσεων, πρακτικών και άμεσα εφαρμόσιμων λύσεων.

Δείτε εδώ την έκθεση πολιτικής για το εργαστήρι Ενίσχυση της διαφάνειας-Καταπολέμηση της διαφθοράς που περιέχει μεταξύ άλλων:
– Φαινόμενα διαφθοράς στην ελληνική πραγματικότητα
– Αξιολόγηση δομών και δράσεων
– Καλές πρακτικές και διεθνή εμπειρία
– Συμπεράσματα και σχέδιο εφαρμογής προτεινόμενων μέτρων και δράσεων

Δείτε εδώ την έκθεση πολιτικής για το εργαστήρι Καινοτομίες στη διαβούλευση: Η συμμετοχή του πολίτη στη λήψη αποφάσεων που περιέχει μεταξύ άλλων:
– Υφιστάμενη κατάσταση-opengov
– Ενεργοποίηση των πολιτών και διεύρυνση της συμμετοχής τους
– Αποτελεσματικότερη διαχείριση της διαβούλευσης
– Προτάσεις για δημιουργία πλατφόρμας για τη συμμετοχή των πολιτών

Δείτε εδώ τις εκθέσεις πολιτικής όλων των καινοτόμων εργαστηρίων.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση crowdsourcing σε θεματικούς τομείς της Δημόσιας Διοίκησης

Το Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης (http://antiproedros.gov.gr) σε συνεργασία με την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού καλούν οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει τις προτάσεις του για την υλοποίηση διαδικασιών crowdsourcing σε θεματικούς τομείς της Δημόσιας Διοίκησης.

α. Τι είναι το crowdsourcing

Με τον όρο crowdsourcing εννοούμε τη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος ή μέρος αυτού, που συνήθως ανατίθεται σε κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων ή μια κοινότητα (πλήθος = crowd). Η διαδικασία ξεκινάει μέσω ανοιχτής πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή και για την υλοποίησή της χρησιμοποιούνται προηγμένες τεχνολογίες διαδικτύου.

Η διαδικασία αυτή, καθώς απευθύνεται ανοιχτά προς οποιονδήποτε, οδηγεί συνήθως στην κινητοποίηση ανθρώπων που είναι οι πιο κατάλληλοι για να επιλύσουν το συγκεκριμένο πρόβλημα και έχουν την ικανότητα να συνεισφέρουν με φρέσκιες ιδέες, αντιμετωπίζοντας ακόμα και πολύπλοκα προβλήματα. Οι άνθρωποι αυτοί προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους με το ενδεχόμενο αναγνώρισης ή απονομής βραβείου εφόσον η πρότασή τους αποδειχτεί η καταλληλότερη. Επίσης γίνονται γνωστοί ευρύτερα ως ειδικοί στο συγκεκριμένο αντικείμενο, εφόσον οι προτάσεις τους αναδειχτούν μέσα από τη διαδικασία.

Η ιδέα του crowdsourcing επινοήθηκε το 2006 ως ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο για την υλοποίηση έργων και την επίλυση προβλημάτων και εμπίπτει στην κατηγορία προσεγγίσεων που χρησιμοποιούν την γνώση και εμπειρία των πολλών για την επίλυση εξειδικευμένων προβλημάτων.

β. Διαδικασία επίλυσης προβλήματος με crowdsourcing

Η συνήθης διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος είναι η ακόλουθη:

  1. Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων μεθοδολογίας για το συγκεκριμένο πρόβλημα (όπως είναι η πρόσκληση αυτή).
  2. Δημιουργία σχετικής διαδικτυακής κοινότητας
  3. Περιγραφή του προβλήματος με σαφήνεια, εκκίνηση της διαδικτυακής πλατφόρμας υποστήριξης και ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων και λύσεων
  4. Ταξινόμηση προτάσεων από το κοινό και επιλογή των καλύτερων
  5. Επιλογή καλύτερων προτάσεων και απονομή βραβείων

γ. Χρήση της διαδικασίας για προβλήματα της Δημόσιας Διοίκησης

Η δημόσια διοίκηση αντιμετωπίζει πολλαπλά και επείγοντα προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλυθούν σε σύντομο χρόνο και με όσο το δυνατό πιο μικρό κόστος. Για το λόγο αυτό, οποιαδήποτε συμβολή πολιτών που είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν στην επίλυση των προβλημάτων αυτών, είναι ευπρόσδεκτη και θα αξιοποιηθεί.

Επιπλέον, βασικές μας αρχές είναι η διαφάνεια, η λογοδοσία, η συμμετοχική δημοκρατία και η συνδιαμόρφωση πολιτικών. Η τεχνική crowdsourcing δίνει το απαραίτητο βήμα στους πολίτες να προτείνουν λύσεις και να συνδιαμορφώσουν τις πολιτικές αποφάσεις, προς όφελος της χώρας και της κοινωνίας.

δ. Υποβολή προτάσεων

Με την παρούσα πρόσκληση ζητάμε από οποιονδήποτε επιθυμεί να υποβάλλει την πρότασή του για την διενέργεια διαδικασίας crowdsourcing για τα δύο ακόλουθα προβλήματα:

1. Συγχωνεύσεις και καταργήσεις φορέων του δημοσίου.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις για την καλύτερη δυνατή οργάνωση της διαδικασίας επιλογής των υπο κατάργηση, συγχώνευση και αναδιοργάνωση φορέων του δημοσίου. Στόχος της παραπάνω διαδικασίας είναι να αναδειχθεί εκείνη η πρακτική που θα αναδείξει τους φορείς που προτείνεται να συγχωνευθούν, να καταργηθούν ή να αναδιοργανωθούν μέσω συμμετοχικής διαδικασίας. Είναι χρήσιμο η πρότασή σας να χρησιμοποιεί στοιχεία του φορέα όπως τον αριθμό προσωπικού που απασχολείται, το αντικείμενο του φορέα, η γεωγραφική του θέση, οικονομικά δεδομένα (δαπάνες, έσοδα κλπ) κ.ά..

2. Αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας.

Αναμένονται προτάσεις οι οποίες θα λαμβάνουν υπ όψιν τους στοιχεία όπως συγκοινωνίες, οικονομική ανάπτυξη, πράσινη ανάπτυξη, χωροταξικός σχεδιασμός, προηγούμενες παρεμβάσεις, κόστος υλοποίησης και συμμετοχικότητα πολιτών και οργανισμών. Λόγω της φύσης της δράσης, οι προτάσεις θα ήταν χρήσιμο να λαμβάνουν υπ όψιν τους και τον τρόπο που θα δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε ενδεχόμενη υλοποίησή της (πχ χρήση χαρτών και φωτογραφιών, παρουσίαση βίντεο κλπ).

Τέλος, ζητάμε απο τους ενδιαφερόμενους εάν το επιθυμούν να υποβάλλουν προτάσεις για διαδικασίες crowdsourcing σε θεματικούς τομείς της Δημόσιας Διοίκησης τους οποίους αυτοί θεωρούν χρήσιμους. Οι προτάσεις αυτές θα αξιολογηθούν για μελλοντικές δράσεις.

Μπορείτε να υποβάλλετε καλές πρακτικές που έχετε εντοπίσει οι ίδιοι (από το εξωτερικό ή από τη δική σας εμπειρία) καθώς και να υποβάλλετε απόψεις καινοτόμες οι οποίες θεωρείτε οτι θα βοηθήσουν τις παραπάνω διαδικασίες.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα να «ψηφίσετε» θετικά η αρνητικά μια άλλη πρόταση διευκολύνοντας έτσι την ανάδειξη των καλύτερων εξ αυτών.

Μπορείτε να δείτε άλλες δράσεις crowdsourcing στις διευθύνσεις www.illegalsigns.gr και labs.opengov.gr.

περισσότερα

Δράση digitalgreece2020.gr – B΄Φάση

H δράση digitalgreece2020.gr στοχεύει στο  να κινητοποιήσει τους εμπλεκόμενους φορείς προς την κατεύθυνση που θέτει το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη (Digital Agenta 2020) και να θέσει τις βάσεις για μεσοπρόθεσμες δράσεις που συμβάλλουν στην εναρμόνιση της χώρας με τους στόχους του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη.

Oι εργασίες των ομάδων, στο πλαίσιο του forum για την Ψηφιακή Ελλάδα 2020, πραγματοποιήθηκαν σε δύο φάσεις. Κατά τη διάρκεια της α’ φάσης συζητήθηκαν και προτάθηκαν βραχυχρόνιες δράσεις με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και προϋπολογισμό.

Στη β’ φάση οι ομάδες πρότειναν στόχους για την Ψηφιακή Ελλάδα 2020 καθώς και μέσο- και μακροχρόνιες δράσεις. Το σύνολο των δράσεων συνδέθηκε με το Ψηφιακό Θεματολόγιο 2020 (Digital Agenda 2020), οριοθετώντας ένα μονομάτι υλοποίησης των προτάσεων της Ε.Ε. στη χώρα μας.

ehealthforum.gov.gr

Το ehealthforum.gov.gr είναι μια συνεργατική διαδικτυακή πλατφόρμα που υλοποιείται στο πλαίσιο της  προώθησης, ενθάρρυνσης και ενίσχυσης του διαλόγου στον τομέα της Ηλεκτρονικής Υγείας (e-health).

Βασικό χαρακτηριστικό της πλατφόρμας είναι η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και η διαβούλευση για την παραγωγή ιδεών και λύσεων, έτσι ώστε η συνεισφορά όλων μας να λειτουργεί προς όφελος της βελτίωσης των υπηρεσιών δημόσιας υγείας. Προς αυτή την κατεύθυνση αξιοποιούμε και δια-συνδέουμε τις ιδέες και τις εμπειρίες που έχουμε αποκτήσει με τις καλές πρακτικές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επιπρόσθετα, στόχος μας είναι η ανάδειξη και η καταγραφή χρόνιων προβλημάτων που ταλαιπωρούν το χώρο της υγείας προτείνοντας ταυτόχρονα και βιώσιμες λύσεις αντιμετώπισης των.

Το ehealthforum.gov.gr φιλοδοξεί να συγκεράσει το όραμα, τις δεξιότητες και την εμπειρία των στελεχών και υπαλλήλων των Μονάδων Υγείας της χώρας μας με σκοπό την από κοινού αντιμετώπιση των προκλήσεων και των προβλημάτων που ανακύπτουν από τον μετασχηματισμό και τη βελτίωση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας.

Η ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια επιτρέπει την αυτοματοποίηση ορισμένων υπηρεσιών και διαδικασιών και τον εκσυγχρονισμό τους με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στον πολίτη, την επίσπευση των διαδικασιών και την ενίσχυση της διαφάνειας στον τομέα της υγείας.

 

Εργαλεία Αναζήτησης και Ελέγχου

1.Αναζήτηση και oργάνωση πληροφορίας του  Προγράμματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ

Στον κεντρικό δικτυακό τόπο του Προγράμματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ στο Εθνικό Τυπογραφείο ( http://et.diavgeia.gov.gr/) αναρτώνται όλες οι αποφάσεις των υπόχρεων Φορέων .

Δείτε επίσης  τις  σελίδες Κατάλογο των Υπουργείων και Αναλυτικό κατάλογο φορέων ανά Υπουργείο

Οι υποσελίδες όπου αναρτώνται οι αποφάσεις  των Φορέων στο et.diavgeia.gov.gr,  είναι ομοιόμορφες ώστε να διευκολύνουν τον επισκέπτη στην αναζήτηση αποφάσεων .

α. Μπορείτε να αξιοποιήσετε την  υπηρεσία  αναζήτησης  με λέξεις κλειδιά  πατώντας εδώ

β.Πατώντας εδώ έχετε την δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης  (με κριτήρια επιλογής) για όλους τους Φορείς

γ. Στις επιμέρους υποσελίδες των φορέων έχετε επίσης δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης με περισσότερα κριτήρια π.χ http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypes/search/index.php

2.Τεχνολογία  RSS

Kάθε υποσελίδα του ΔΙ@ΥΓΕΙΑ παρέχει την δυνατότητα χρήσης RSS . Μάθε περισσότερα σχετικά με την τεχνολογία και τον τρόπο που μπορείς να την αξιοποιήσεις πατώντας εδώ


3.Γραφήματα και Στατιστικά

Έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε συνολικά και επιμέρους στατιστικά αναρτήσεων που γίνονται στο Πρόγραμμα ΔΙ@YΓΕΙΑ . Επιμέρους στατιστικά για όλους τους φορείς  μπορείτε να δείτε σε αυτή την σελίδα . Στις σελίδα των γραφημάτων μπορείτε να δείτε το ρυθμό ανάρτησης

4.Yπηρεσία Ψηφιακής Επαλήθευσης Γνησιότητας

Mέσω της υπηρεσίας μπορείτε να επαληθεύσετε την γνησιότητα ενός ηλεκτρονικού αρχείου (pdf) που έχει Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) , έχει αναρτηθεί δηλαδή στον δικτυακό τόπο του προγράμματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ  Μάθε περισσότερα

5.Ανοικτά Δεδομένα – Περισσότερες επιλογές αξιοποίησης και ανάλυσης

Με το Πρόγραμμα Διαύγεια [Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010)] όχι μόνο θεσμοθετείται η υποχρέωση ανάρτησης των νόμων, των κανονιστικών πράξεων και εν γένει πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο, αλλά και παρέχονται τα εργαλεία που είναι αναγκαία για την ουσιαστική και ανοιχτή πρόσβαση στις αποφάσεις αυτές. Πάτησε  εδώ για να μάθεις περισσότερα για την χρήση της διεπαφής ανοικτών δεδομένων (API)


6.Eνσωμάτωση των αποφάσεων στο δικό σας site  (ΔΙ@ΓΕΙΑ.Widget)

Δείτε πως μπορείτε να ενσωματώσετε την ροή αποφάσεων στην σελίδα σας με ένα ” copy paste “  περισσότερα

7. Έξυπνοι σύνδεσμοι  (ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.URLS)

Oι σύνδεσμοι του προγράμματος ΔΙΑ@ΓΕΙΑ έχουν την παρακάτω μορφή  και για την καλύτερη κατανόηση παροσιάζονται παραδείγματα χρήσης .

Την παρακάτω μορφή μπορείτε να την διαπιστώσετε με την πλοήγησή σας στον κεντρικό δικτυακό τόπο του Εθνικού Τυπογραφείου et.diavgeia.gov.gr για το πρόγραμμα ΔΙ@ΓΕΙΑ, όπου αναρτώνται όλες οι αποφάσεις των υπόχρεων Φορέων

Παρουσιάζονται ενδεικτικά τα εξής παραδείγματα

α.Φορέας http://et.diavgeia.gov.gr/f/<onoma_forea> π.χ http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypes

β.Φορείς που εποπτεύονται από έναν Φορέα http://et.diavgeia.gov.gr/f/<onoma_forea>/sub π.χ  http://et.diavgeia.gov.gr/f/minedu/sub (Οι Φορείς που εποπτεύει το Υπουργείο Παιδείας)

γ. Συνολικό  RSS ανά Φορέα http://et.diavgeia.gov.gr/f/<onoma_forea>/rss π.χ http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypes/rss

δ. Προβολή Δαπανών με οικονομικά Στοιχεία  (Αναλυτική Προβολή)

Συνολική Αναλυτική  Προβολή Δαπανών http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/spending

Αναλυτική  Προβολή Δαπανών  για ένα  φορέα  http://et.diavgeia.gov.gr/f/<onoma_forea>/spending π.χ http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypes/spending

ε. Συνολικά Στατιστικά και γραφήματα

Για όλους τους Φορείς : http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/stats και διαγράμματα http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/charts

Διαγράμματα : http://et.diavgeia.gov.gr/f/<onoma_forea>/stats

Για τους Φορείς που εποπτεύει ένας Φορέας http://et.diavgeia.gov.gr/f/<onoma_forea>/stats π.χ http://et.diavgeia.gov.gr/f/minedu/stats

=======

*Διαβάστε επίσης :

Διαύγεια – API Ανοιχτών Δεδομένων, Έκδοση 0.2.1

Διαύγεια – μερικά χαρακτηριστικά #2 (As A Project)

Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Παρουσίαση πιλοτικής Εφαρμογής + Επιχειρησιακά Θέματα  (beggining)